Now showing items 18-37 of 57

  • Βελτιστοποίηση κινηματικής συστήματος διεύθυνσης μέσω προγράμματος μαθηματικής προσομοίωσης 

   Σταματίου-Φρέρη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μοντελοποίηση συστήματος διεύθυνσης μοχλικού τύπου και βέλτιστη κινηματική σύνθεση αυτού με χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης μαθηματικού λογισμικού MATLAB. Αρχικά, αναφέρονται βασικά ...
  • Δοκιμή μετασχηματιστή ισχύος 

   Σωτηριάδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στον προσδιορισμό των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος του μετασχηματιστή ισχύος, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Matlab της MathWorks. Ως γνωστόν, οι παράμετροι του ισοδύναμου κυκλώματος ...
  • Δυναμικό μοντέλο ανάρτησης ελαστικού 

   Κατσιαρίμπας, Αναστάσιος; Πασαλόπουλος, Σταμάτιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-01)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά ορισμένων συστημάτων τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά καθώς και η ανάλυση δύο μαθηματικών μοντέλων με την βοήθεια σχεδιαστικών-μαθηματικών προγραμμάτων. Αφού μοντελοποιήσουμε ...
  • Εγχειρίδιο Dymola (Modelica)) vs. Matlab 

   Λουμιώτη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-05)
   Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με την παρουσίαση του επιχειρισιακού μοντέλου προσομοίωσης DYMOLA, καθώς και με την αλληλεπιδρασή του με το περιβάλλον του MatLab. Στις παρακάτω σελίδες περιγράφονται οι τρόποι για τη δημιουργία ...
  • Ελεγχος θέσης υδραυλικού εμβόλου με pid ελεγκτή 

   Μιχαλάκης, Αναστάσιος; Δρακόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Ελεγχος θέσης υδραυλικού εμβόλου με pid ελεγκτή
  • Επεξεργασία εικόνας με τη χρήση του MATLAB 

   Ζιώγος, Φώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να μας παρουσιάσει το λογισμικό του MATLAB για την επεξεργασία εικόνας. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στο τι είναι η ψηφιακή εικόνα και τι τύπους εικόνας δέχεται το συγκεκριμένο λογισμικό. ...
  • Εφαρμογές πλοήγησης σε ρομποτικά συστήματα 

   Αλέπης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
   Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία αλγόριθμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την πλοήγηση ενός ρομποτικού συστήματος μέσα σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Για τον σχεδιασμό του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε το ...
  • Ηλιακός ιχνηλάτης διπλού άξονα 

   Τιγκαράκης, Γιούρι; Γεωργακόπουλος, Κυριάκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-17)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην προσομοίωση και κατασκευή ενός ηλιακού ιχνηλάτη διπλού άξονα (Solar Tracker Dual Axis). Πρόκειται για ένα πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης της θέσης του ήλιου είτε ...
  • Καταμέτρηση και ανάλυση κυκλοφορίας με raspberry Pi και κάμερα στο internet of things 

   Γαλανάκης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων - μοντέλων σε Matlab και Simulink αλλά και σε κώδικα Python και την εφαρμογή αυτών στην συσκευή Raspberry Pi 3 για την πολλαπλή ανάλυση και ανίχνευση ...
  • Κατανεμημένος και παράλληλος προγραμματισμός με Matlab 

   Τσερκόβ, Ντενίς (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-13)
   Η πρόοδος η οποία έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, στους υπολογιστές με την αύξηση του αριθμού πυρήνων που διαθέτουν, καθώς και η χρήση εξωτερικών συστοιχιών από υπολογιστές έχει οδηγήσει στην ραγδαία ανάπτυξη του ...
  • Μελέτη γραμμικών συστημάτων με χρήση αλγεβρικών υπολογισμών 

   Βάλβη, Χριστίνα; Κολοκυθά, Ελένη (ΤΕΙ Πειραιά, 2011)
  • Μελέτη και προσομοίωση συστήματος κατανεμημένου ελέγχου δικτύου αισθητήρων - ενεργοποιητών 

   Πολίτης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-22)
   Η παρούσα εργασία είναι αντικείμενο μελέτης και κατανόησης των βιομηχανικών δικτύων και συγκεκριμένα των DCS συστημάτων καθώς τείνουν ολοένα και περισσότερο να εφαρμόζεται στην σύγχρονη εποχή και συγκεκριμένα σε βιομηχανικά ...
  • Μελέτη συστήματος ανίχνευσης διαρροών σε πλοίο με χρήση εκπομπής ηχητικών κυμάτων 

   Χρυσοχοϊδης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Παρόλο που οι τεχνικές των υπερήχων χρησιμοποιούνται εδώ και πολλές δεκαετίες για τον χαρακτηρισμό των υλικών, οι πρόσφατες εξελίξεις στα ηλεκτρονικά και τους Η/Υ έχουν καταστήσει δυνατή την απεικόνιση με υψηλή ανάλυση, ...
  • Μηχανική όραση 

   Μπελέρης, Βύρων-Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-15)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη μεθόδων και τεχνικών, που σχετίζονται με τη Μηχανική Όραση. Η μηχανική όραση είναι συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης και της επεξεργασίας εικόνας, όπου αναπαράγεται ...
  • Μηχανική όραση : βασικοί αλγόριθμοι για την εξαγωγή πληροφορίας 

   Πύργα, Ευτυχία; Παναγόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-06)
   Στη παρούσα εργασία περιγράφονται βασικές έννοιες που αφορούν την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με σκοπό την εξαγωγή πληροφορίας για την εικόνα αυτή. Πρόκειται για ένα κομμάτι της μηχανικής όρασης. Πιο συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε ...
  • Μοντελοποίηση και προσομοίωση 

   Πιτσαδιώτης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη μοντελοποίηση και προσομοίωση, δηλαδή θα περιγραφούν βασικές έννοιες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, μοντελοπόιησης και προσομοίωσης και βασικοί νόμοι φυσικής και βασικά μαθηματικά και στη ...
  • Μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων με την χρήση του Simscape 

   Κάπαϊ, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-12)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την επεξήγηση της λειτουργίας του προγράμματος Simscape. Το Simscape είναι ένα πρόγραμμα για την μοντελοποίηση και την προσομοίωση δυναμικών και multi-domain φυσικών συστημάτων μέσα ...
  • Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογή τους στην αναγνώριση χαρακτήρων 

   Μαλανδράκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-17)
   Η παρούσα πτυχιακή καταπιάνεται με τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Αφότου παρουσιαστούν οι θεμελιώδεις τους έννοιες, οι αρχιτεκτονικές τους, καθώς και οι πιο γνωστές μέθοδοι εκπαίδευσής τους, υλοποιείται σε matlab εφαρμογή ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"