Now showing items 3-22 of 53

  • Matlab για την Μέση και Ανώτατη Εκπαίδευση 

   Τουρναβίτης, Στέργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-28)
   Η παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία έχει δύο σκέλη. Το 1ο αφορά την παρουσίαση ενός χρήσιμου λογισμικού όπως είναι το MATLAB, τις εντολές του, μέσω και της συγγραφής απλών προγραμμάτων (Scripts). To 2o σχετίζεται με το πως αυτό ...
  • Physical systems simulation using SIMSCAPE 

   Μεντζελόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-09)
   The thesis introduces the user on how to create physical systems using SIMSCAPE and run simulations for these systems. The thesis walks the reader through the process of getting familiar with the MATLAB and Simscape ...
  • Python vs Matlab 

   Μηλιώνη, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-29)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται η γλώσσα προγραμματισμού Python και το πρόγραμμα, που αποτελεί και γλώσσα προγραμματισμού, Matlab. Η παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό να βοηθήσει στον εντοπισμό των διαφορών ανάμεσα ...
  • SWARM ROBOTICS αποτίμηση αλγόριθμων ελέγχου ρομποτικού σμήνους UAV για την επιτήρηση δασικής εκτάσεως και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς 

   Κατράδη, Ζαχαρούλα; Δαμόκα, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-17)
   Στην παρόυσα εργασία γίνεται μια μελέτη για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και την λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμενα θα αναλύσουμε την αξιοποίηση αυτών των αεροσκαφών και τους αλγόριθμους όπου χρησιμοποιούνται με σκοπό να ...
  • Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αθλητικής δραστηριότητας 

   Γεώργας, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων ενός wearable συστήματος, σε αθλητές πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης. Μέσω ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων, γίνεται η αποθήκευση ...
  • Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου πτήσης μη-επανδρωμένου αεροσκάφους 

   Πλατής, Άγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Κατά την διεξαγωγή της πτυχιακής αυτής έγινε χρήση βασικών γνώσεων που αφορούν στον έλεγχο ενός μοντέλου, όπως είναι ένας PID ελεγκτής. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μοντελοποίησης, για την απόδοση των μοντέλων ...
  • Αναγνώριση φωνητικών εντολών μέσω MATLAB 

   Αγγελάκης, Επιμενείδης; Πολυχρονόπουλος, Γεώργιος; Γατής, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-22)
   Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των αλγορίθμων αναγνώρισης φωνής. Έγινε προγραμματισμός και προσομοίωση των σχεδιασμένων συστημάτων για αλγόριθμους αναγνώρισης φωνής στο MATLAB
  • Ανίχνευση και εκτίμηση ξένων υλών σε μάζα βαμβακιού 

   Κακλιδάκης, Γεώργιος-Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Το βαμβάκι αποτελεί μία από τις ποιο διαδεδομένες ίνες παγκοσμίως και με την πάροδο του χρόνου η επεξεργασία και η χρήση του στέκεται επάξια δίπλα στις πιο σημαντικές ανακαλύψεις που έκανε ο άνθρωπος. Από αρχαιοτάτων ...
  • Ασύρματα δίκτυα επανεκπομπής με προσομοίωση στο MATLAB 

   Αμοργιανού, Δήμητρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-17)
   Στην πτυχιακή μου εργασία θα αναφερθώ στα ασύρματα κυψελωτά δίκτυα. Θα γίνει παρουσίαση των τεχνολογιών 1G,2G, 2.5G, 2.75G, 3G, και 4G, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά τους και εξηγώντας την λειτουργίας τους, καθώς και ...
  • Ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για περιβαλλοντικές μετρήσεις: σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας σε περιβάλλον παγκόσμιου ιστού 

   Κασάπογλου, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-18)
   Η παρακολούθηση των φυσικών παραμέτρων αποτελεί μία καινοτομία στον τομέα της επιστήμης και της βιομηχανίας. Η χρήση αναλογικών και ψηφιακών αισθητήρων έχει διευκολύνει την διαδικασία μέτρησης των περιβαλλοντικών συνθηκών ...
  • Αυτόματος έλεγχος κίνησης - Φίλτρα Kalman και εφαρμογές 

   Καραγιαννάκης, Μάρκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Το φίλτρο Kalman, γνωστό και ως γραμμικός τετραγωνικός εκτιμητής (Linear Quadratic Estimator, LQE), είναι ένας αλγόριθμος εκτιμά τις μεταβλητές κατάστασης ενός δυναμικού συστήματος. Χρησιμοποιεί (α) την περιγραφή του ...
  • Αυτόματος έλεγχος σερβοκινητήρων και θερμοκρασίας με ελεγκτή PID 

   Μπεκίρης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-13)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της δυναμικής συμπεριφοράς των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου θερμοκρασίας και σερβοκινητήρων με ελεγκτή PID.Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί το πως ...
  • Βελτιστοποίηση κινηματικής συστήματος διεύθυνσης μέσω προγράμματος μαθηματικής προσομοίωσης 

   Σταματίου-Φρέρη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μοντελοποίηση συστήματος διεύθυνσης μοχλικού τύπου και βέλτιστη κινηματική σύνθεση αυτού με χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης μαθηματικού λογισμικού MATLAB. Αρχικά, αναφέρονται βασικά ...
  • Δοκιμή μετασχηματιστή ισχύος 

   Σωτηριάδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στον προσδιορισμό των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος του μετασχηματιστή ισχύος, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Matlab της MathWorks. Ως γνωστόν, οι παράμετροι του ισοδύναμου κυκλώματος ...
  • Δυναμικό μοντέλο ανάρτησης ελαστικού 

   Κατσιαρίμπας, Αναστάσιος; Πασαλόπουλος, Σταμάτιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-01)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά ορισμένων συστημάτων τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά καθώς και η ανάλυση δύο μαθηματικών μοντέλων με την βοήθεια σχεδιαστικών-μαθηματικών προγραμμάτων. Αφού μοντελοποιήσουμε ...
  • Εγχειρίδιο Dymola (Modelica)) vs. Matlab 

   Λουμιώτη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-05)
   Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με την παρουσίαση του επιχειρισιακού μοντέλου προσομοίωσης DYMOLA, καθώς και με την αλληλεπιδρασή του με το περιβάλλον του MatLab. Στις παρακάτω σελίδες περιγράφονται οι τρόποι για τη δημιουργία ...
  • Ελεγχος θέσης υδραυλικού εμβόλου με pid ελεγκτή 

   Μιχαλάκης, Αναστάσιος; Δρακόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Ελεγχος θέσης υδραυλικού εμβόλου με pid ελεγκτή
  • Επεξεργασία εικόνας με τη χρήση του MATLAB 

   Ζιώγος, Φώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να μας παρουσιάσει το λογισμικό του MATLAB για την επεξεργασία εικόνας. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στο τι είναι η ψηφιακή εικόνα και τι τύπους εικόνας δέχεται το συγκεκριμένο λογισμικό. ...
  • Εφαρμογές πλοήγησης σε ρομποτικά συστήματα 

   Αλέπης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
   Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία αλγόριθμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την πλοήγηση ενός ρομποτικού συστήματος μέσα σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Για τον σχεδιασμό του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε το ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"