Now showing items 1-20 of 41

  • H ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Λεοντής, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-17)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται μια προσπάθεια περιγραφής της ιστορικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως αυτά μπορούν να καταγραφούν στα όρια μιας πτυχιακής εργασίας. Η εργασία αυτή εξετάζει στο ...
  • Ανασκόπηση και ερμηνεία του Νόμου 3869/2010 

   Νιτσάκης, Ευθύμιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-06)
   Αναφορά στο Νόμο 3869/2010. Συγκεκριμένα ανάλυονται οι προβλέψεις του Νόμου και οι διαδικασιες ένταξης σε αυτόν, η σύνδεσή του με τον τραπεζικό τομέα αλλά και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν μεχρι την τελική απόφαση ...
  • Ανταγωνισμός και δίκαιο 

   Σιενγκέργκη, Ροντίκα; Σακλά, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-25)
   Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο σκοπό, την ανάλυση του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κοινές αγορές. Επιπλέον παρουσιάζονται οι συνθήκες, κατά τις οποίες πρέπει να ενεργούν οι επιχειρήσεις, ...
  • Ανταγωνισμός και κρατική ενίσχυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Χρήστου, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-09)
   Σκοπός της εργασίας είναι η ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με την πολιτική και τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Μέσα, που θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτρέποντας με την εφαρμογή τους την κατάτμηση ...
  • Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

   Κιούσης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-20)
   Υφίστανται διάφορα είδη εταιρειών, εκ των οποίων δυο σημαντικές κατηγορίες είναι οι ΑΕ και ΕΠΕ. Σε ότι αφορά στην Ανώνυμη Εταιρεία θα μπορούσε να πει κανείς, πως προτιμάται από τους περισσότερους επιχειρηματίες στη χώρα ...
  • Ανώνυμη Εταιρεία και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

   Καραΐσκου, Σταματία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η βασική κεφαλαιουχική εταιρεία, η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε) αλλά και μια νέα εταιρία για την ελληνική πραγματικότητα, η οποία αφορά κεφαλαιουχική εταιρεία, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική ...
  • Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων 

   Μισαηλίδης, Απόστολος; Μέξης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-31)
   Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Στις μέρες μας αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα που έχουν πάρει διαστάσεις πολιτικές, νομικές αλλά και ηθικές. Στη ...
  • Βιομηχανική ιδιοκτησία 

   Μαραγκουδάκη, Αρτεμησία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016)
   Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται θέματα σχετικά με το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο, το εισαγωγικό, γίνεται μια ανάλυση σχετικά με το τι περιλαμβάνει η εργασία αυτή. Το δεύτερο κεφάλαιο ...
  • Δασμοί και Τελωνειακή Ένωση 

   Τσάμπουρας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-27)
   Η πτυχιακή αναφέρει και αναλύει την έννοια των δασμών αλλά και η λειτουργία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το θετικά στοιχεία που φέρνει στα μέλη στα οποία τους αφορά και της σχέσης που έχουν τα μέλη της Ευρώπης με τις ...
  • Δίκαιο ανταγωνισμού 

   Μάρα, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-21)
   Ο ελεύθερος ανταγωνισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομικής προόδου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη προσφορά βέλτιστων τιμών για τους καταναλωτές, αλλά και μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα. Ακόμη, μέσω του δικαίου ...
  • Ελευθερία κινήσεων κεφαλαίων 

   Τυρόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02)
   Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων περιγράφεται στα άρθρα 40 έως 45 της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων εντός της ΕΕ. Αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες που στηρίζουν την εσωτερική αγορά της ...
  • Εμπορικό σήμα και ευρεσιτεχνίες 

   Βρεττού, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
   Ο σκοπός της υπάρχουσας εργασίας είναι να περιγράψει την τρέχουσα θέση του εμπορικού σήματος και της ευρεσιτεχνίας στην οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Επιπλέον, στόχο έχει να αποσαφηνίσει τις παραπάνω έννοιες ...
  • Ευρωπαϊκή Ενωση και ανθρώπινα δικαιώματα 

   Χαϊδεμένου, Μαρία-Αγγελική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-06)
   Η Συνθήκη της Λισαβόνας (1η Δεκεμβρίου 2009) εισάγει σημαντικές νομοθετικές αλλαγές όσον αφορά το νομικό πλαίσιο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πιο σημαντικές από τις αλλαγές αυτές ...
  • Η αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός αυτής 

   Κωστελίδου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Ο σύγχρονος άνθρωπος απολαμβάνει περισσότερη ελευθερία από ποτέ, αφού τα θεμελιώδη δικαιώματά του πλέον είναι και κατοχυρωμένα νομικά. Είτε μέσα σε κοινωνικές εργατοδομές είτε μεμονωμένα άτομα αντιστέκονται στην καταπάτηση ...
  • Η εργασιακή ικανοποίηση στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

   Κατσικογιάννη, Χρυσούλα-Χριστιάνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-16)
   H εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί θέμα εξαιρετικής σημασίας, είτε αναφερόμαστε σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου, είτε του Ιδιωτικού Τομέα. Έχει αποδειχθεί, ότι η αποδοτικότητα του εργαζόμενου, επηρεάζεται θετικά ...
  • Η εσωτερική αγορά των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Τσιώδρας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-23)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Η εσωτερική αγορά των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναλύει τον τρόπο διάρθρωσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς που έχει συσταθεί εντός της ΕΕ στα πλαίσια της λειτουργίας ...
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελευθερίες της 

   Χάλαρης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελευθερίες της» αναλύει το τρόπο λειτουργιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις βασικές ελευθερίες που δημιουργήθηκαν και αποτελούν τη βάση της ενδοκοινοτικής ελεύθερης ...
  • Η Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξέλιξη των θεσμών 

   Χατζηχαμπής, Παντελής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-08)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εξέλιξης των θεσμών της, στα πλαίσια των ορίων μιας πτυχιακής μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ...
  • Η οικονομική και νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Στρόμπλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-04-18)
   Η τρέχουσα δύσκολη οικονομική κατάσταση της ευρωζώνης έχει δημοσιονομικά και πολιτικά αίτια αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από ανάλυση τόσο της νομισματικής πολιτικής όσο και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. ...
  • Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο δίκαιο 

   Τζώρτζος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03)
   Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, αναλύθηκαν οι νόμοι και οι συμβάσεις που διέπουν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πρωτίστως γίνεται ανάλυση των όρων σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, έπειτα παρουσιάζονται οι ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"