Now showing items 1-20 of 94

  • Leasing - Χρηματοδοτική μίσθωση 

   Κοσυφαρίνης, Νεκτάριος; Χρονόπουλος, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η «Χρηματοδοτική μίσθωση – leasing» η οποία είναι μία μέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αναφέρεται σε μία σύγχρονη μεσομακροπρόθεσμη μέθοδο χρηματοδότησης ...
  • Ανάλυση βασικών μορφών εταιρειών για εφαρμογή εμπορικής δραστηριότητας 

   Παπαδάκη, Αγγελική; Παπαδάκη, Παναγιώτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
  • Ανάλυση μορφών εταιρειών: ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ 

   Χαρίτου, Φλώρα; Ψωμά, Ιφιγένεια (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Ανάπτυξη Δήμου Κηφισιάς 

   Σαββόγλου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μία ουσιαστική μελέτη του Δήμου Κηφισιάς. Το αποτέλεσμα βασίζεται στη διεξοδική έρευνα των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων καθώς και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης που παραχωρήθηκαν ...
  • Ανάπτυξη της Λήμνου 

   Ντάλης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση της ανάπτυξης της Λήμνου. Μέσα από τις επιμέρους ενότητες της παρουσιάζεται η ιστορία, η γεωγραφία, η οικονομία, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του τόπου. Το πρώτο κεφάλαιο είναι ...
  • Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην νήσο Τήνο «Ο θρησκευτικός τουρισμός και η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού» 

   Δελατόλας, Μάριος; Δελατόλας, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-28)
   Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων που αφορούν την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο νησί της Τήνου και να προβάλει το πόσο ...
  • Δήμος Παιανίας 

   Σίμωση, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-19)
   Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αναφερθώ στο Δήμο Παιανίας. Σε αυτό το Δήμο ανήκει η πόλη της Παιανίας και η πόλη των Γλυκών Νερών. Η Παιανία αλλά και τα Γλυκά Νερά είναι δύο όμορφες πόλεις με αξιοθέατα που ...
  • Δήμος Σαρωνικού 

   Ζεκάκος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01)
   Στην παρούσα εργασία, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μία γνωριμία με το Δήμο Σαρωνικού. Αναλύονται και παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τη διοίκηση, τις υπηρεσίες και το νομικό πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού ...
  • Δημοσιονομική πολιτική στις Η.Π.Α. και στην Ε.Ε. 

   Κοντού, Ιωάννα- Φαίδρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-26)
   Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να παρουσιασθεί μια σύγκριση στη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται στις περιπτώσεις της Ε.Ε. και των ΗΠΑ καθώς και στους λόγους που εφαρμόζεται η παραπάνω πολιτική καθώς και τα ...
  • Διαχείριση και έλεγχος του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

   Αρναούτης, Πέτρος- Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-13)
   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την τελευταία μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών Ταμείων, κατεύθυνε τα κράτη μέλη προκειμένου να θεσμοθετήσουν οργανωτικές δομές και διαδικασίες εξασφάλισης αποτελεσματικότητας για την ορθή χρησιμοποίηση ...
  • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

   Μακρή-Μπατιστάτου, Μαρία; Τσουκαλά, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-19)
   Οι ραγδαία μεταβαλλόμενες οικονομίες των κρατών-μελών της ΕΕ αλλά και διεθνώς, έχουν δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη των διεθνών επενδύσεων και του εμπορίου, ...
  • Ελληνικά ομόλογα (GGB'S) : η πορεία τους, η αναδιάρθρωσή τους και ο ρόλος τους στην ελληνική οικονομία 

   Μακροβασιλείου, Μαρία; Παναγιωτοπούλου, Χρυσούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Η εργασία που ακολουθεί μας αναλύει τις αιτίες και τους λόγους που το Ελληνικό κράτος βρέθηκε αντιμέτωπο με την σημαντικότερη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Επιπλέον περιλαμβάνει τους τρόπους που επιδιώχθηκε να ...
  • Εξέλιξη του δήμου Κεφαλλονιάς 

   Βανδώρος, Γεράσιμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την ανάδειξη των αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν και περιγράφουν, την εξέλιξη του Δήμου Κεφαλλονιάς με τη χρήση δημοσιευμένων στοιχείων, ισολογισμών, του επιχειρησιακού προγράμματος, ...
  • Εξωτερικό εμπόριο παρευξείνιων χωρών 

   Καρατζάς, Σταμάτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-03)
  • Εργασιακές σχέσεις και οικονομική κρίση 

   Κουτράκος, Κυριάκος; Κατσίλης, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Ευέλικτες μορφές απασχόλησης 

   Μαθιουδάκη, Αντωνία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-11)
   Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην κλασσική θεωρία, τον μαρξισμό και την κεϋνσιανή ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Αλίμου 

   Παπαβασιλείου, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του Δήμου Αλίμου. Βασικός άξονας για τη λήψη πληροφοριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Γαλατσίου 

   Βασιλείου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της πορείας ανάπτυξης του δήμου Γαλατσίου. Χρησιμοποιώντας ως κεντρικό άξονα το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου για την περίοδο 2014-2019, καθώς και τα οικονομικά ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Δωρίδος 

   Καναρά, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-18)
   Η παρoύσα πτυχιακή έχει ως στόχo τƞv µελἑτƞ τoυ πρoυπoλoγισµoύ τoυ Δήµoυ Δωρίδoς. Ʃυγκεκριµἑvα θα εστιἁσει τo πώς λειτoυργεί τo oικovoµικό κoµµἁτι και πoιες είvαι oι διεργασίες πoυ γίvovται. Аvαλυτικἁ: Ʃτo πρώτo κεφἁλαιo ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"