Now showing items 1-20 of 31

  • Internet of things 

   Μούρτου, Αλεξία; Κυράνας, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Φαίνεται να διανύουμε μία νέα εποχή στην τεχνολογία των υπολογιστών που πολλοί αποκαλούν το Διαδίκτυο των πραγμάτων (the Internet of Things (IoT)). Μηχανή με μηχανή, μηχανή στην υποδομή, μηχανή στο περιβάλλον, το Διαδίκτυο ...
  • Internet of Things για παρακολούθηση στη βιομηχανία τροφίμων 

   Πάγκος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-17)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην εφαρμογή του Internet of Things στη βιομηχανία και πιο συγκεκριμένα στην βιομηχανία τροφίμων. Σκοπός της εργασίας είναι να αναλύσει τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η συγκεκριμένη ...
  • Αμφίδρομος απομακρυσμένος έλεγχος μέσω mqtt πρωτοκόλλου για εφαρμογές IoT 

   Γάρδας, Νικόλαος-Ευριπίδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-09)
   Η πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τον αμφίδρομο έλεγχο 2 συσκευών μέσω του πρωτοκόλλου mqtt. Δηλαδή και οι δυο συσκευές θα μπορούν να στέλνουν δεδομένα αλλά και να λαμβάνουν η μια από την άλλη. Το mqtt ...
  • Ανάλυση και αλληλεπίδραση του 5G, Iot και cloud computing 

   Ραδίτσας, Νικόλαος; Καλούμενος, Αντώνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Η παρούσα πτυχιακή είναι μια γενική αναφορά στα επιμέρους κομμάτια που προαναφέρθηκαν, δηλαδή το διαδίκτυο των πραμάτων, τα δίκτυα πέμπτης γενιάς όπως επίσης γίνεται και μια αναδρομή στις προηγούμενες γενιές και τέλος στο ...
  • Ανάπτυξη διάταξης καταγραφής παραμέτρων μικροκλίματος βασισμένη σε τεχνολογίες αυτοοργανούμενων ασύρματων δικτύων για γεωργικές εφαρμογές 

   Χατζάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-26)
   Το θέμα της πτυχιακής μου εργασίας επιλέχθηκε να είναι στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την γεωργία ακριβείας. Ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας της Ελλάδας βασίζεται στον γεωργικό τομέα, ο οποίος στο εξωτερικό ...
  • Ανάπτυξη πλατφόρμας IoT για εφαρμογές για μικροελεγκτές 

   Κρίκας, Άγγελος-Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
   Το Internet of Things, μεταφράζοντάς το ακριβώς, σημαίνει "Διαδίκτυο των Πραγμάτων". Ουσιαστικά, είναι ένας όρος που περιλαμβάνει οποιαδήποτε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο χωρίς να είναι ...
  • Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αθλητικής δραστηριότητας 

   Γεώργας, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων ενός wearable συστήματος, σε αθλητές πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης. Μέσω ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων, γίνεται η αποθήκευση ...
  • Αναγνώριση διέλευσης ατόμων και ανάλυση της κίνησής τους 

   Γαμβρουλάς, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-26)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την αναγνώριση διέλευσης ατόμων και την ανάλυση της κίνησης τους. Αρχικά θα εξετάσουμε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της εργασίας, όπως το Raspberry Pi και ...
  • Απομακρυσμένος έλεγχος Audio Visual συσκευής με διαδικτυακή εφαρμογή 

   Μπρούσαλης, Λεωνίδας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-09)
   Στόχος αυτής της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής για τον απομακρυσμένο έλεγχο μίας συσκευής Audio Visual, και στην προκειμένη περίπτωση η συσκευή είναι η Blackmagic Videohub. Η εργασία ...
  • Ασφάλεια στο διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Ρήτας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-08)
   Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να μελετήσει κάποια από τα χαρακτηριστικά του IoT καθώς και τα θέματα ασφαλείας των εφαρμογών του. Θα γίνει παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των βασικών τεχνολογιών όπως είναι τα το πρωτόκολλο ...
  • Αυτόματες καλλιέργειες 

   Πανόπουλος, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν σε μια γεωργική μονάδα σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση Arduino. Πιο συγκεκριμένα, ...
  • Αυτόνομος IoT μετεωρολογικός σταθμός 

   Βαλσαμάκης, Κωνσταντίνος; Νικολιδάκης, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-13)
   Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μέτρηση και η καταγραφή των καιρικών συνθηκών καθώς και η πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων ενός μικροκλίματος. Αρχικά με τη χρήση αισθητήρων μετράται υγρασία, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική ...
  • Δημιουργία συστήματος, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων από δίκτυο αισθητήρων 

   Γρίβας, Χαράλαμπος; Βαλσάμης-Φαγάς, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-10)
   Η παρούσα πτυχιακή έχει σκοπό την ανάπτυξη web περιβάλλοντος για την απεικόνιση δεδομένων δικτύου αισθητήρων. Τα δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Κατόπιν θα ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Τριανταφύλλου, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-11)
   "Internet of things" "Κομβική θέση στην επενδυτική ατζέντα των εταιρειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκτά σταδιακά το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει. Το 48% των εταιρειών, ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων σε επιχειρήσεις εστίασης 

   Λεμονής, Ιωάννης; Σιδηρόπουλος, Διογένης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-13)
   Ανάλυση πάνω στα οφέλη που έχει η χρήση του διαδίκτυο των πραγμάτων σε μια επιχείρηση εστίασης καθώς και τρόπους μετατροπής της σε έξυπνη.
  • Έξυπνος καθρέφτης με χρήση Raspberry Pi 

   Κατσιρούμπα, Ηλέκτρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έξυπνου καθρέφτη με χρήση Raspberry Pi. Όλες οι προκλήσεις που προκύπτουν, από την επιλογή των καταλληλότερων υλικών μέχρι τα χαρακτηριστικά του ...
  • Εφαρμογές έξυπνου φωτισμού σε τοπικό δίκτυο και προσαρμόσιμη λειτουργικότητα, βασισμένου σε τεχνολογία Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων για τους τοπικούς κόμβους και μικρού εύρους ζώνης – μεγάλης εμβέλειας για απομακρυσμένο έλεγχο 

   Κοντράρος, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη και η αξιολόγηση τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές έξυπνου φωτισμού με στόχο την υλοποίηση πειραματικής πλατφόρμας χαμηλού κόστους και ανοικτού ...
  • Εφαρμογές ΙΟΤ στην κατοικία και την βιομηχανία 

   Παναγόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-09)
   Θα γίνει ανάλυση έξυπνων σπιτιών και έξυπνων εργοστασίων στο θεωρητικό μέρος και στο πρακτικό μέρος πραγματοποιείται μία εφαρμογή smart home που θα λειτουργεί με wifi και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μέσω εικονικού server ...
  • Εφαρμογή IoT με χρήση raspberry pi 

   Παπαδόπουλος, Σωτήριος; Μπράνκοβ, Νικολάι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-11)
   Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι αφενός η ολοκλήρωσή της, ως υποχρέωσή μας για την διεκδίκηση του τίτλου σπουδών, αφετέρου δε, η παρουσίαση ταυτοχρόνως μιας ολοκληρωμένης λύσης που συνδυάζει software και hardware, η οποία ...
  • Η αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον στην εποχή του ίντερνετ των πραγμάτων 

   Καζάνης, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-02)
   Το ίντερνετ των πραγμάτων (ΙοΤ) είναι μια νέα, σταδιακά αναπτυσσόμενη, μορφή τεχνολογίας, όπου έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Πλέον με τη χρήση του IoT, συσκευές καλούνται να διεκπεραιώσουν εφαρμογές ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"