Μοντελοποίηση και προσομοίωση

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Δρόσος, Χρήστος
dc.contributor.author Πιτσαδιώτης, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned 2017-09-12T10:23:25Z
dc.date.available 2017-09-12T10:23:25Z
dc.date.issued 2017-09-12
dc.date.submitted 2017-09
dc.identifier.uri http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/handle/123456789/3739
dc.description.abstract Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη μοντελοποίηση και προσομοίωση, δηλαδή θα περιγραφούν βασικές έννοιες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, μοντελοπόιησης και προσομοίωσης και βασικοί νόμοι φυσικής και βασικά μαθηματικά και στη συνέχεια θα αναλυθούν βασικές μέθοδοι μοντελοποίησης όπως είναι η συνάρτηση μεταφοράς, τα λειτουργικά διαγράμματα, τα διαγράμματα ροής, τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace και την χρονική απόκριση της εξόδου συστήματος 1ης και 2ης τάξης και εύρεση του χώρου κατάστασης δηλαδή, θα βρεθούν οι μεταβλητές κατάστασης, εξισώσεις κατάστασης, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, η ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα ενός συστήματος. Θα αναλυθούν και μέθοδοι προσομοίωσης με το MATLAB και το Simulink σε ηλεκτρονικό υπολογιστή . el
dc.format.extent 159 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject TPSH::Τεχνολογία::Αυτόματος Έλεγχος el
dc.title Μοντελοποίηση και προσομοίωση el
dc.type Πτυχιακή εργασία el
dc.contributor.committee Δρόσος, Χρήστος
dc.contributor.committee Πυρομάλης, Δημήτριος
dc.contributor.committee Παπουτσιδάκης, Μιχάλης
dc.contributor.department Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. el
dc.contributor.faculty Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών el
dc.subject.keyword Συνάρτηση μεταφοράς el
dc.subject.keyword Χώρος κατάστασης el
dc.subject.keyword MATLAB el
dc.subject.keyword Simulink el
dc.subject.keyword Μοντελοποίηση el
dc.subject.keyword Προσομοίωση el
dc.subject.keyword Συστήματα αυτόματου ελέγχου el
dc.description.abstracttranslated This thesis deals modeling and simulation, namely will describe basic meanings of automatic control systems, modeling and simulation as well as and basic laws of physics and basic mathematics and subsequently will analyze basic methods of modeling as it is the transfer function, block diagrams, flow diagrams, inverse Laplace and time response of the first and second order system output and the computation of state space namely, will find the state variables, state equations, eigenvalues, eigenvectors , the controllability and observability of a system. Will analyze and methods of simulation with MATLAB and Simulink in computer. el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα