Show simple item record

Αποτελεσματική διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών στον εν στενή εννοία δημόσιο τομέα. Μελέτη περίπτωσης: το Ελεγκτικό Συνέδριο

dc.contributor.advisorΚέφης, Βασίλειος
dc.contributor.authorΚονταράτου, Άννα
dc.date.accessioned2018-05-09T10:27:07Z
dc.date.available2018-05-09T10:27:07Z
dc.date.issued2017-06-16
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4289
dc.description.abstractΈνεκα των εκρηκτικών αλλαγών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, μια από τις πλέον επιτακτικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας μας, αποτελεί η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των οικονομικών πόρων μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων προτύπων διοίκησης. Η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού σ’ αυτά, καθίσταται τουλάχιστον αναγκαία. Ο σωστός και έγκαιρος Προγραμματισμός των Ανθρώπινων Πόρων, που θα εξασφαλίσει τον ικανό ποιοτικά και ποσοτικά αριθμό εργαζομένων ενός Οργανισμού, αλλά και την αξιοποίηση αυτών μέσα από τον σχεδιασμό πλάνων στελέχωσης, αξιολόγησης της προόδου κι ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, αποτελεί επιτακτική απαίτηση στο πλαίσιο της Νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η παρούσα εργασία διερευνά το θέμα της αποτελεσματικής διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και την εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών στον εν στενή εννοία Δημόσιο Τομέα, και ειδικότερα στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σκοπός της εργασίας είναι να τονισθεί ο σημαντικός ρόλος της ποιότητας στο δημόσιο τομέα, και συγκεκριμένα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς, που τίθεται υπό δημοσιονομική, και όχι μόνο, αμφισβήτηση. Επίσης, να διερευνηθεί με ποιο τρόπο, μέσα από τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ποιότητας, μπορεί να οδηγηθεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται προς απάντηση μέσω της έρευνας αφορούν το βαθμό στον οποίο η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ασκεί κάποια επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία των εργαζομένων και το βαθμό στον οποίο η υποστήριξη για μάθηση που δέχονται οι εργαζόμενοι συσχετίζεται με τις αντιλήψεις τους για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων. Η έρευνα περιέλαβε συμπλήρωση ενός δομημένου ερωτηματολογίου από ένα δείγμα 96 υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου από διάφορες βαθμίδες και δυο συνεντεύξεις από στελέχη. Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ασκεί επίδραση σε κάποιες συνιστώσες εργασιακής ικανοποίησης, όπως είναι η ικανοποίηση από την ικανότητα του Προϊσταμένου/Επιτρόπου να λαμβάνει αποφάσεις και από τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους και την καλή συνεργασία. Επίσης, η υποστήριξη σχετικά με τη μάθηση συσχετίζεται με τις αντιλήψεις των εργαζομένων για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων. Τέλος, αποτυπώνεται το θέμα της υπο-στελέχωσης των υπηρεσιών, η ανάγκη για πρόσθετο προσωπικό και επιμόρφωση.el
dc.format.extent203el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικούel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Δημόσια Οικονομικάel
dc.titleΑποτελεσματική διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών στον εν στενή εννοία δημόσιο τομέα. Μελέτη περίπτωσης: το Ελεγκτικό Συνέδριοel
dc.title.alternativeEffective human resources management and quality procedures implemented in the strict sense sector state. Case study: the Court of Auditel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΒαβούρας, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΠαπαδέας, Παναγιώτης
dc.contributor.masterΔημόσια Οικονομική και Πολιτικήel
dc.subject.keywordΕλεγκτικό Συνέδριοel
dc.subject.keywordΑνθρώπινο δυναμικόel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ανθρώπινου δυναμικούel
dc.subject.keywordΑποτελεσματική διοίκησηel
dc.subject.keywordΝέο δημόσιο μάνατζμεντel
dc.subject.keywordΑξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικούel
dc.subject.keywordΠοιοτικές διαδικασίεςel
dc.subject.keywordΑξιολόγηση στον δημόσιο τομέα
dc.description.abstracttranslatedDue to the explosive changes in the European mainstream, one of the most pressing needs of modern society is to optimize the management of financial resources through the adoption of modern management standards. The response of human resources to these least becomes necessary. Proper and timely planning of Human Resources, which will ensure sufficient quality and quantity number of employees of an organization, but also to exploit them through planning staffing plans, evaluation of progress and development of their activities, a mandatory requirement under the New administrative Reform. The present dissertation explores the subject of effective Human Resource management and the implementation of quality procedures the strict sense Sector State, specifically the Court of Audit. The aim is to highlight the important role of quality in the public sector, namely the Court of Auditors, which is one of the longest-serving institutions, placed under budget doubt, and beyond that, as well as in which way, through the use of appropriate tools, quality can be driven to increase the effectiveness and the efficiency. The main research questions of the survey refer to the degree to which Human Resource Management of the organization affects job satisfaction of the employees and the degree to which learning and educational support offered to the employees is related to their opinion regarding the results of the development procedures. The survey included 96 replies on a structured questionnaire by employees of several hierarchical levels, as well as two interviews provided by two executives. The conclusions of the survey depict that the HR functions affect some of the components of job satisfaction, namely the satisfaction resulting by the ability of the Commissioner to make decisions and by the interpersonal relationships with colleagues as a means of good collaboration. Additionally, support for learning is correlated with the perceptions of employees regarding the results of the development procedures. Finally, the outcomes reflect the issue of under-staffing services and the need for additional staff training.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"