Διακρίβωση ηλεκτρικών οργάνων εργαστηρίου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Σινιόρος, Παναγιώτης
dc.contributor.advisor Μανουσάκης, Νικόλαος
dc.contributor.author Ζεκολλάρι, Αινέα
dc.contributor.author Σταθόπουλος, Βασίλειος-Βαλεντίνος
dc.date.accessioned 2017-09-12T09:35:35Z
dc.date.available 2017-09-12T09:35:35Z
dc.date.issued 2017-09-12
dc.date.submitted 2017-09-11
dc.identifier.uri http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/handle/123456789/3738
dc.description.abstract Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται ενδελεχής μελέτη του τρόπου βαθμονόμησης των οργάνων μέτρησης. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στη ζωή του ανθρώπου, καθώς τόσο από τη μεριά της καθημερινότητας, όσο και από αυτή της παραγωγής και της έρευνας γίνεται συνεχής χρήση αντικειμένων μέτρησης με σκοπό τη σύγκριση, την εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και την διατήρηση διαφόρων αναλογιών. Στο πρώτο σκέλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται οι όροι που έχουν αναπτυχθεί ως προς την λήψη μιας μέτρησης. Επίσης οι τρόποι λήψης μια μέτρησης, οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους προκύπτουν τα σφάλματα σε μια μέτρηση καθώς και οι τρόποι που έχουν βρεθεί για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων αυτών. Στη συνέχεια τονίζεται, ο ρόλος της μετρολογίας στην ζωή μας, μέσω της δημιουργίας προτύπων πιστοποίησης που συμβάλουν στην ασφαλή και ποιοτική ζωή του ανθρώπου. Ακόμα γίνεται αναφορά στη θεσπισμένη νομοθεσία εγχώρια αλλά και διεθνή η οποία υποχρεώνει την πιστοποίηση των οργάνων μέτρησης δίνοντας περισσότερη έμφαση σε αυτά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Τέλος, παρουσιάζεται ο βαθμονομητής Fluke 9100 και επισυνάπτεται μια ενδεικτική λίστα με τα βαθμονομημένα όργανα του εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μετρήσεων του τμήματος Ηλεκτρολογίας. el
dc.format.extent 119 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject TPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρικές Μετρήσεις el
dc.title Διακρίβωση ηλεκτρικών οργάνων εργαστηρίου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά el
dc.title.alternative Electrical instruments calibration of T.E.I. Piraeus laboratories el
dc.type Πτυχιακή εργασία el
dc.contributor.committee Σινιόρος, Παναγιώτης
dc.contributor.committee Μανουσάκης, Νικόλαος
dc.contributor.committee Μεταξά, Φωτεινή
dc.contributor.department Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. el
dc.contributor.faculty Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών el
dc.subject.keyword Ηλεκτρικές μετρήσεις el
dc.subject.keyword Βαθμονόμηση οργάνων μέτρησης el
dc.subject.keyword Όργανα μέτρησης el
dc.subject.keyword Fluke 9100 el
dc.subject.keyword Σφάλματα μετρήσεων el
dc.subject.keyword Μετρολογία el
dc.subject.keyword Διακρίβωση ηλεκτρικών οργάνων el
dc.subject.keyword Βαθμονομητής Fluke 9100 el
dc.description.abstracttranslated In this present diplomatic thesis, a detailed study of the method of calibration of organs is made. This particular issue is one of the most common factors in the life of man, both are a part of daily life, as well as by this production and research the continuous of objects of translation is carried out, in order to constrain the export conclusions and the preservation of various paces. In the first part of this diplomatic thesis you have presented the terms that have been evoked in taking a measurement. Also, the methods of taking a measurement are the main reasons for errors in a measurement and the ways that had been found to minimize it. Also, the reason of metrology in our lifes is emphasized through the creation of crediting trips that contribute to the safe and qualitative life of human beings. Furthermore, reference is still made to the domestic and international legislation that has been enacted which obliges the use of measuring instruments to be redefined, giving more emphasis to those used in industry. Finally, the calibrator Fluke 9100 is presented and indicatively list is attached to the calibrating instruments of the laboratory of Electrical Measurements of the Electrical Section. el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα