Show simple item record

dc.contributor.advisorΒελώνη, Αναστασία
dc.contributor.authorΔημόπουλος, Ηλίας
dc.date.accessioned2018-05-31T11:03:55Z
dc.date.available2018-05-31T11:03:55Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4358
dc.description.abstractThe subject of this dissertation is the study of concepts and principles of Remote Sensing focusing on the analysis and processing of Hyperspectral Images. Hyperspectral imaging as a tool for monitoring, detection and classification of objects and areas on Earth can be used in a wide range of applications. Especially in the case of monitoring environmental and climatic changes, hyperspectral imaging can provide plenty of information in order to create an environmental database develop models and prevent possible natural disasters. Based on this framework and using Matlab software tool a processing system was proposed and developed. The procedure of processing raw hyperspectral data is described and a classification system is developed. This system uses classification algorithms in order to distinguish areas with vegetation, water resources, dry soil or man-made constructions using hyperspectral images from a remote sensor. Four supervised classification algorithms were developed and evaluated: Euclidean Minimum Distance, Mahalanobis Minimum Distance, Bayesian Classification and Maximum Likelihood approximation. The algorithms were applied on a satellite hyperspectral image of an area. Results have shown that the fastest algorithm is the Euclidean distance giving relatively accurate results. Weaknesses in the performance of the Mahalanobis distance algorithm were reveled in case of insufficient training sets. Bayesian Classification algorithm performed exceptionally well. However the best performance as far as accuracy is concerned were provided by the proposed approximation of the Maximum Likelihood Distance Algorithm, which also reaches satisfactory performance without the need of a long iterative process. During the study the spectral signatures for the defined classes were estimated. Comparison with existing studies has shown that the estimates are representative of the area under investigation confirming the integrity of the proposed procedure. The dissertation is partitioned in two sections. Chapters 2, 3, 4 and 5 provide the necessary background and state of the art in the subjects of remote sensing and Hyperspectral Imaging, while chapters 6, 7 and 8 present the classification algorithms, the implemented processing system, the results and conclusions. The Matlab code with necessary clarifications and explanations is also provided in the Appendix.el
dc.format.extent112el
dc.language.isoenel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Matlabel
dc.titleClassification using hyper-spectral imageryel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΚουκουλέτσος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.masterΕφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματαel
dc.subject.keywordHyperspectral imagingel
dc.subject.keywordΥπερφασματική απεικόνισηel
dc.subject.keywordMATLABel
dc.subject.keywordΑλγόριθμοι ταξινόμησηςel
dc.subject.keywordSpectral signaturesel
dc.subject.keywordΦασματικές υπογραφέςel
dc.subject.keywordΤηλεπισκόπησηel
dc.subject.keywordΦασματοσκοπίαel
dc.description.abstracttranslatedΤο αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη των εννοιών και των αρχών της Τηλεπισκόπησης με επίκεντρο την ανάλυση και επεξεργασία των Υπερφασματικών Εικόνων. Η υπερφασματική απεικόνιση ως εργαλείο παρακολούθησης, ανίχνευσης και ταξινόμησης αντικειμένων και περιοχών στη Γη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ειδικά στην περίπτωση παρακολούθησης περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών, η υπερφασματική απεικόνιση μπορεί να παρέχει πολλές πληροφορίες για τη δημιουργία μιας περιβαλλοντικής βάσης δεδομένων για την ανάπτυξη μοντέλων και την πρόληψη πιθανών φυσικών καταστροφών. Με βάση αυτό το πλαίσιο και με τη χρήση του εργαλείου λογισμικού Matlab προτάθηκε και αναπτύχθηκε ένα σύστημα επεξεργασίας. Περιγράφεται η διαδικασία επεξεργασίας ακατέργαστων υπερφασματικών δεδομένων και αναπτύσσεται ένα σύστημα ταξινόμησης. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί αλγόριθμους ταξινόμησης για να διακρίνει περιοχές με βλάστηση, υδάτινους πόρους, ξηρό έδαφος ή τεχνητές κατασκευές χρησιμοποιώντας υπερφασματικές εικόνες από έναν απομακρυσμένο αισθητήρα. Καταρτίστηκαν και αξιολογήθηκαν τέσσερις αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης: Euclidean Minimum Distance, Mahalanobis Minimum Distance, Bayesian Classification and Maximum Likelihood approximation. Οι αλγόριθμοι εφαρμόστηκαν σε μια δορυφορική υπερφασματική εικόνα μιας περιοχής. Τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι ο γρηγορότερος αλγόριθμος είναι o Euclidean distance που δίνει σχετικά ακριβή αποτελέσματα. Οι αδυναμίες στην εκτέλεση του αλγορίθμου απόστασης Mahalanobis αποκαλύφθηκαν σε περίπτωση ανεπαρκών ομάδων εκπαίδευσης. Ο αλγόριθμος Bayesian Classification πραγματοποιήθηκε εξαιρετικά καλά. Ωστόσο, η βέλτιστη απόδοση όσον αφορά την ακρίβεια παρέχεται από την προτεινόμενη προσέγγιση του Αλγόριθμου μέγιστης απόστασης (Maximum Likelihood Distance Algorithm), o οποίος επίσης επιτυγχάνει ικανοποιητικές επιδόσεις χωρίς την ανάγκη μιας μακράς επαναληπτικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της μελέτης εκτιμήθηκαν οι φασματικές υπογραφές (spectral signatures) για τις καθορισμένες κατηγορίες. Από τη σύγκριση με τις υπάρχουσες μελέτες προέκυψε ότι οι εκτιμήσεις είναι αντιπροσωπευτικές της υπό έρευνα περιοχής που επιβεβαιώνει την ακεραιότητα της προτεινόμενης διαδικασίας. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο ενότητες. Τα κεφάλαια 2, 3, 4 και 5 παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο και την τεχνολογία στα θέματα της τηλεπισκόπησης και της υπερφασματικής απεικόνισης, ενώ στα κεφάλαια 6, 7 και 8 παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι ταξινόμησης, το εφαρμοσμένο σύστημα επεξεργασίας, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Ο κώδικας Matlab με τις απαραίτητες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις παρέχεται επίσης στο προσάρτημα.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"