Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Διατμητική αντοχή ινοπλισμένων δοκών Ω. Σ. 

  Νέμοβα, Γιάνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-03)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τις διαδικασίες και πρακτικές ενίσχυσης δομών σκυροδέματος, οπλισμένες με μεταλλικές ίνες. Πιο συγκεκριμένα γίνεται έρευνα και ανάλυση-πέρα από τη θεωρητική προσέγγιση ...
 • Έλεγχος ηλεκτρομηχανικών διατάξεων με το σύστημα Raspberry Pi 

  Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος; Σαγώνας, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-16)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση συστημάτων ελέγχου κινητήρων συνεχούς τάσης με χρήση του μικροϋπολογιστικού συστήματος Raspberry Pi. Η εργασία θα περιλαμβάνει μια περιγραφή του συστήματος Raspberry Pi και ...
 • Ανάπτυξη εικονικού μουσείου σε περιβάλλον Unity 

  Νιτσάκης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού λογισμικού και πιο συγκεκριμένα ενός εικονικού μουσείου. Το λογισμικό υλοποιείται στην μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών της Unity. Εντός του θα ...
 • Συγκριτική αξιολόγηση των πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης Smartmesh IP και Zigbee 

  Παπαδημητρίου, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-16)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Smartmesh IP και ZigBee, καθώς και του hardware που φιλοξενεί τα πρωτόκολλα αυτά. Αρχικά γίνεται μια γενική εισαγωγή, σχετική ...
 • Διερεύνηση γνώσεων και αντιλήψεων γονέων και μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης περί ανακύκλωσης 

  Γκουντέλας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-07-07)
  Με την παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιχειρείται η διερεύνηση και η ανάδειξη των αντιλήψεων μαθητών και γονέων μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ανακύκλωση και τη διαχείριση ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"